ماه: اسفند 1402

  معرفی کسب و کار کوچک در کاریابی نیکان بابلسر هر انسانی برای رفع نیازهای مالی روزمره خود نیازمند داشتن شغلاست. عموم مشاغل باکار کردن برای شخصی تحت عنوان، کارفرما، مافوق یا عناوین این چنینی تعریف می گردد. در این میان افرادی هم هستند که ترجیح…